HOME > PRODUCT > Telecommunication > Power Systems  

다년간 Field 운용으로 신뢰성이 입증된 부품의 사용과 최적 설계기법 및 축적된 Know-How를 바탕으로 교환국용 및 이동통신 기지국용으로 옥내와 옥외환경에서 사용할 수 있는 전천후 제품을 공급하고 있습니다. 
1Ø 220V -54.5V 140A 7630W DORS-4140Y
1Ø 220V -54V 200A 10800W SWPR-4200P
1Ø 220V / 3Ø 380V -54V 400A 21600W VPRS-400N
3Ø 220V -54V 1400A 75600W CPRS-1400
1Ø 220V -53.3V 10A 533W CORS-415
1Ø 220V / 3Ø 380V -53.5V 200A 10700W OSR-200K
1Ø 220V / 3Ø 380V -53.5V 400A 21400W OSR-400K
3Ø 380V -52V 1500A 78000W DLPS-1500
1Ø 220V -50V 200A 10000W MR-III
1Ø 220V / 3Ø 380V -50V 400A 20000W MR-II
3Ø 380V -50V 1000A 50000W MR-I
1Ø 220V -48V 438A 21000W DORS-14KV
1Ø 220V / 3Ø 380V -48V 1200A 60000W MMPR-1200P1
1Ø 220V 27V 75A 2025W SWPR-24E
1Ø 220V 27V 100A 2700W SWPR-100S
1Ø 220V / 3Ø 380V 27V 600A 16200W CRS-600V
1Ø 220V / 3Ø 380V 27V 900A 24300W CRS-900
1Ø 220V / 3Ø 380V 27V 1800A 48600W CRS-1800
mail to webmaster :)