HOME > PRODUCT > Telecommunication > BMP Modules  

SMD IN LINE SYSTEM을 갖추고 200여종의 표준화된 제품과 고객이 필요로 하는 주문형 제품을 공급하고 있습니다 
-48V       RUSH-48
-48V 7.5V 20A 150W S150-4880P
-48V 7.5V 33A 250W S250-4880P
5.5V~12V 2V~3.6V 15A, 10A SV15-0820SW
5.5V~12V 0.75V~2V 20A SV20-0807SW
5.5V~12V 2V~3.6V 20A, 30A SV30-0820PW
5.5V~12V 0.75V~1.8V 40A SV40-0807PW
mail to webmaster :)